Kdo jsme?

Mobilní zdravotní sestra, je domácí ošetřovatelskou péčí registrovanou Krajským úřadem
Zlínského kraje odborem zdravotnictví, poskytující komplexní ošetřovatelskou péči o klienta
v jeho vlastním sociálním prostředí.

Náš multioborový tým tvoří především KVALIFIKOVANÉ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ SESTRY,
poskytující odbornou péči s dlouholetou praxí, které získaly Osvědčení Ministerstva
zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolaní bez odborného dohledu.

Cílem služeb domácí ošetřovatelské péče je zkrátit pobyt nemocného ve zdravotnickém
zařízení, napomoci jeho uzdravení, případně zlepšení jeho zdravotního stavu a pomoci mu při
návratu do běžného života.

Postiženým pomůžeme s nácvikem používání pomůcek, umírajícím umožníme strávit poslední
dny života důstojně v jeho domácím prostředí. V případě potřeby poskytneme kontakty na
různé poradenské a sociální služby.

Naším základním úkolem je:
• Podpořit komunitní ošetřovatelství v praxi a rozvinout systém domácí péče jako plnohodnotné
formy zdravotní péče.
• Zajistit pro klienta a jeho blízké podmínky pro poskytování domácí péče, které odpovídají
maximálním možnostem systému zdravotní i sociální péče a který se nejvíce přibližuje
individuálnímu holistickému vnímání života.